Ogólne Warunki Umów

Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są oferowane towary i usługi na rzecz Klienta przez Zakład Ślusarsko-Spawalniczy WROCBUD II Konstrukcje Stalowe, z siedzibą pod adresem: ul. Ceglana 8, 51-505 Wrocław, NIP 9121734326 – zwany w dalszej części WROCBUD II

Konstrukcje Stalowe WROCBUD II Sp. z o.o. Sp. k , z siedzibą pod adresem: ul. Ceglana 8, 51-505 Wrocław, NIP 8952217248– zwany w dalszej części WROCBUD II

1. Postanowienia wstępne
1. OWU określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży towarów i świadczonych usług oraz dotyczą wszelkich umów zawieranych z przedsiębiorcami.
2. OWU są integralną częścią wszystkich ofert pochodzących od WROCBUD II, a także każdej Umowy.
3. Przyjmuje się, że podpisanie Umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację OWU bez zastrzeżeń.
4. OWU są ogólnodostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej WROCBUD II www.wrocbud.com i mogą być przechowywane i odtwarzane w zwykłym toku czynności w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego. Ponadto OWU są dostępne w formie pisemnej w siedzibie firmy.
5. Stosunki umowne łączące WROCBUD II i Kupującego regulowane są wyłącznie postanowieniami niniejszych OWU.
7. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.2. Zamówienia i indywidualne uzgodnienia umowne
1. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na druku firmowym i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego, bądź osoby dysponujące stosownym pełnomocnictwem, które musi zostać załączone do zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem lub w przypadku przedpłaty zostanie zaksięgowana zaliczka.
3. Do pierwszego zamówienia i nie rzadziej niż raz w roku Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje, odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesiące, akt utworzenia, uchwała lub inny dokument poświadczający sposób reprezentowania podmiotu, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON.
3. Złożone zamówienia są wiążące.
4. Każda zmiana oferty i/lub zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie koszty powstałe w związku z wprowadzeniem przez Kupującego zmian do zamówienia obciążają Kupującego.
6. WROCBUD II zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały po stronie firmy w przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, przy czym koszty te nie mogą być większe niż wartość zamówienia.3. Ceny
1. Podawane przez WROCBUD II ceny oznaczają ceny netto w PLN, bez podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zagranicznych kontrahentów w EUR, bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. WROCBUD II zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ofercie w razie zmiany czynników kształtujących ceny.
3. W razie braku szczególnych uzgodnień firma zastrzega sobie prawo wyboru, według uznania, zarówno formy, jak i środka transportu oraz rodzaju opakowania. WROCBUD II nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Warunki płatności
1. Faktury VAT dostarczane są wg uzgodnień pocztą, z dostawą towaru lub drogą elektroniczną.
2. Wystawiane przez WROCBUD II faktury VAT są płatne w pełnej wysokości w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W szczególnych przypadkach firma zastrzega sobie prawo ustalania innych zasad płatności (zapłata z góry lub zaliczka).
3. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, firma może żądać odsetek maksymalnych za opóźnienie.
4. Przy dostawach zagranicznych WROCBUD II zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia w formie otwarcia na jej rzecz akredytywy potwierdzonej, nieodwołalnej, płatnej w jednym ze wskazanych przez WROCBUD II banków, lub też ustanowienia innych równoważnych zabezpieczeń.
5. Jeżeli WROCBUD II poweźmie po złożeniu oferty lub po zawarciu Umowy z Kupującym wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, jest ona uprawniona do żądania od Kupującego przed realizacją zamówienia zapłaty całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia w określonym przez WROCBUD II terminie. Ponadto WROCBUD II jest uprawniony do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zapłaty całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia.
8. Za okoliczności uzasadniające wątpliwości co do wypłacalności Kupującego uznaje się w szczególności:
(a) niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2171 z późniejszymi zmianami),
(b) zagrożenie niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami),
(c) opóźnienie w zapłacie przez Kupującego za wymagalną fakturę wystawioną przez WROCBUD II przekraczające 14 dni.
5. Zastrzeżenie prawa własności
1. WROCBUD II zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów i świadczonych usług, aż do uiszczenia w całości ceny. Przeniesienie własności Towarów na Kupującego nastąpi w momencie zapłaty ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
2. Kupujący nie jest uprawniony do dalszej sprzedaży Towarów przed uiszczeniem całości ceny na rzecz WROCBUD II.
3. W przypadku, gdy Kupujący postępuje w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności nie uiszcza w terminie wymagalnych płatności, WROCBUD II jest uprawniony do niezwłocznego odbioru Towarów na koszt Kupującego.
6. Dostawa
1. WROCBUD II stosuje następujące warunki dostawy Towarów, zgodne z regułami Incoterms 2010:
(a) odbiór przez Kupującego z siedziby firmy
• Podstawienie własnego środka transportu przez Kupującego jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszego, pisemnego potwierdzenia (data i miejsce odbioru) przez Dział Sprzedaży.
• Wydanie towaru następuje tylko na podstawie pisemnego upoważnienia od Kupującego
(b) wysyłka do Kupującego
2. Warunki dostawy Towaru są każdorazowo określone w ofercie przesyłanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupującego albo w potwierdzeniu przez przyjęcia do realizacji zamówienia od Kupującego.
3. Termin dostawy liczony jest od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez WROCBUD II. Przyjęcie zamówienia do realizacji uzależnione jest od dostarczenia wszelkich dokumentów, do których dostarczenia Kupujący jest zobowiązany, takich jak wymagane zezwolenia, zatwierdzenia planów, od dochowania ustalonych warunków płatności oraz innych zobowiązań, a także od zgodności co do wszelkich kwestii technicznych, których obowiązek wyjaśnienia Strony zastrzegły przy zawieraniu Umowy. Jeśli wymienione wyżej warunki nie zostaną w odpowiednim czasie spełnione, termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu.
4. WROCBUD II nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które WROCBUD II nie miała wpływu, mimo zachowania należytej staranności („siła wyższa”). Za okoliczności, o których mowa powyżej uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane lub nieterminowe dostawy podwykonawców. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia WROCBUD II z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych Umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.
5. O początku wystąpienia "siły wyższej" oraz o przewidywanym czasie jej trwania WROCBUD II poinformuje Kupującego niezwłocznie i w miarę możliwości. Kupujący może od Umowy odstąpić w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu siły wyższej.
6. Wprowadzenie przez Kupującego zmian do zamówienia może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia, za które WROCBUD II nie ponosi odpowiedzialności.
8. Jeżeli w umówionym terminie Kupujący nie odbierze zamówionych Towarów albo też odmówi ich odbioru, WROCBUD II po upływie 7 od uzgodnionego terminu odbioru ma prawo odstąpić od umowy, składając Kupującemu oświadczenie w terminie 7 od powstania przesłanki odstąpienia. WROCBUD II może wówczas Kupującemu żądać od Kupującego kary umownej w wysokości uzgodnionej wartości zamówienia.
9. Zwrot dostarczonego Towaru możliwy jest jedynie w wypadkach wyjątkowych, po dokonaniu odrębnych ustaleń z Kupującym w tym zakresie. W takim przypadku Kupujący zostaje obciążony kosztami powrotnego transportu. Warunkiem zwrotu Towaru jest brak jakichkolwiek uszkodzeń i śladów użytkowania.
8. Rękojmia
1. Kupujący ma obowiązek zbadać Towar natychmiast po wydaniu i o dostrzeżonych wadach niezwłocznie zawiadomić WROCBUD II w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na warunkach opisanych poniżej. Jeżeli Kupujący nie zawiadomił WROCBUD II o wadach zgodnie z poniższymi warunkami, Towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń.
2. WROCBUD II nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie. Stwierdzenie utraty, ubytków lub uszkodzenia przesyłki należy zaprotokołować w dokumentach przewozu. Brak odpowiedniej adnotacji na dokumencie przewozu jest równoznaczny z przyjęciem przez Kupującego Towaru bez zastrzeżeń.
3. Z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, wszelkie braki ilościowe i rodzajowe należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydania Towaru z magazynu WROCBUD II, w przypadku dostaw na zasadzie EXW, albo daty otrzymania nieuszkodzonej przesyłki, w przypadku dostaw na zasadzie DAP.
4. W razie stwierdzenia wady innej niż różnice ilościowe i rodzajowe zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady przez Kupującego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wydania Towaru bądź ujawnienia się wady.
5. W razie stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej dostarczonego Towaru, za które WROCBUD II ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany, według własnego wyboru, do usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym, uwzględniającym techniczne możliwości firmy WROCBUD II. Jeżeli usunięcie wady lub dostarczenie Towaru wolnego od wad jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, WROCBUD II może od Umowy odstąpić.
6. Niedobory ilościowe, za które WROCBUD II ponosi odpowiedzialność, zostaną uzupełnione w terminie uzgodnionym z Kupującym, uwzględniającym techniczne możliwości WROCBUD II.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia, eksploatacji Towaru, niewłaściwego użytkowania czy innych zdarzeń, za które WROCBUD II nie ponosi odpowiedzialności.
8. Zgłoszenie zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru Towarów i wstrzymania płatności.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność WROCBUD II z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu, zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy umyślnej i przypadków opisanych w OWU.
2. Odpowiedzialność WROCBUD II z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Towary dostarczane Kupującemu przez WROCBUD II, w tym także z tytułu szkód wyrządzonych im przez produkt niebezpieczny, jest wyłączona.
3. WROCBUD II nie odpowiada za użyteczność i przydatność Towarów do zamierzonych przez Kupującego celów, a także za sposób użycia Towarów przez Kupującego, jak również WROCBUD II nie odpowiada za prawidłowy montaż Towarów, o ile sama go nie wykonała.
4. Jeżeli WROCBUD II ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, jej odpowiedzialność jest ograniczona do poniesionych przez Kupującego rzeczywistych strat.
5. W zakresie w jakim odpowiedzialność WROCBUD II jest wyłączona lub ograniczona takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 474 Kodeksu cywilnego, w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób działających na rzecz lub zlecenie WROCBUD II w ramach zawartych z WROCBUD II umów.10. Prawa autorskie
1. WROCBUD II przysługuje prawo własności i prawa autorskie do egzemplarzy rysunków, ilustracji, zdjęć, odwzorowań, obliczeń, logo, kosztorysów oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu.
2. Wymienione powyżej w pkt 1 dokumenty przeznaczone są jedynie do celów związanych z łączącą Strony Umową i nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego w innych celach, jak również nie mogą być rozpowszechniane, publikowane, zwielokrotniane, modyfikowane lub udostępniane osobom trzecim, zarówno w całości jak i w części, przy użyciu jakiejkolwiek technologii lub środków technicznych, bez uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej pisemnie przez WROCBUD II.
3. Kupujący zapłaci WROCBUD II karę umowną w wysokości 20% wartości netto danego zamówienia, każdorazowo w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień pkt 2 powyżej.

11. Postanowienia końcowe
1. Miejscem wykonania Umów pomiędzy Stronami jest siedziba WROCBUD II.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWU mogą zostać dokonane jednostronnie przez WROCBUD II w dowolnym czasie, jednak stają się wiążące dla Kupującego, w odniesieniu do kolejnych zamówień, w momencie doręczenia mu wiadomości o zmianie w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienioną treścią OWU. Dla poszczególnych zamówień zastosowanie znajdują OWU obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiana postanowień OWU po złożeniu zamówienia jest możliwa wyłącznie w postaci dodatkowego porozumienia Stron z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie kary umowne zastrzeżone na rzecz WROCBUD II nie wyłączają możliwości dochodzenia przez WROCBUD II odszkodowania przenoszącego ich wysokość na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie spory powstałe pośrednio lub bezpośrednio na gruncie zawartych Umów rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby WROCBUD II. Firma WROCBUD II jest również uprawniona dochodzić roszczeń przed sądem właściwym według miejsca siedziby Kupującego – zależnie od jej wyboru.
5. Przeniesienie przez Kupującego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody WROCBUD II pod rygorem nieważności.
6. Wszystkie stosunki umowne pomiędzy Stronami podlegają prawu polskiemu. Do Umów nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r., oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14 czerwca 1974 r.
7. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia OWU są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia WROCBUD II o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
9. Akceptując Ogólne Warunki Umów Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WROCBUD II oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej WROCBUD II oraz w celach marketingowych związanych z działalnością WROCBUD II. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

Obowiązuje od: styczeń 2017O nas

Jesteśmy przekonani, że solidność i precyzja gwarantuje satysfakcję naszych klientów

KONSTRUKCJE STALOWE WROCBUD II SP. Z O.O. SP. K.
ul. Ceglana 8
51-505 Wrocław
Właściciel: Łukasz Łabinowicz

E-mail:

Tel. +48 696 045 359

Godziny pracy

  1. Pon-Pt: 7.00 - 17.00